Beth alla’ i ei weld yn Fy Nghofnod Meddygol ?

Cofiwch, mae angen i’ch meddygfa alluogi’r cyfleuster hwn cyn y gallwch ei ddefnyddio.

Er mwyn i chi weld eich cofnod meddygol codedig, rhaid bodloni tair lefel o ganiatâd:

 • Lefel Meddygfa – Rhaid i’ch meddygfa fod â Chofnodion Codedig Manwl wedi’u galluogi
 • Lefel Claf – Rhaid i chi wneud cais am fynediad at eich cofnod codedig manwl oddi wrth eich meddygfa
 • Lefel Meddyg Teulu – Rhaid i’ch meddyg teulu adolygu’ch cais a galluogi eich mynediad

Cysylltwch â’ch meddygfa ynghylch cofnodi caniatâd

Ar ôl bodloni’r tair lefel o ganiatâd, bydd Fy Nghofnod Meddygol

ar gael, a gall gynnwys unrhyw un, neu bob un o’r canlynol (gan ddibynnu ar ddewisiadau’ch meddygfa):

 • Meddyginiaeth- Rhestr o’r holl feddyginiaethau sydd wedi cael eu rhoi i chi, naill ai ar bresgripsiwn amlroddadwy neu fel presgripsiwn unigol (aciwt)
 • Diagnosis – Rhestr o bob diagnosis meddygol rydych chi wedi’i gael
 • Hanes Digwyddiadau - Rhestr o ddyddiadau ymgynghoriadau, manylion ynghylch cyfeiriadau ar gyfer gofal pellach, derbyniadau i ysbytai, a manylion am unrhyw ddyddiadau adolygu gyda’ch meddygfa yn y dyfodol
 • Canfyddiadau Archwiliad – Rhestr o ganfyddiadau archwiliadau a all gynnwys eitemau fel pwysau gwaed, taldra, pwysau, ysmygu ac alcohol.
 • Problemau – Adran wedi’i diffinio gan eich meddygfa. Os yw’r opsiwn wedi cael ei alluogi, gwiriwch gyda’ch meddygfa am fanylion ynghylch y categori hwn.
 • Risgiau a Rhybuddion – Rhestr o unrhyw alergeddau neu anoddefedd a all fod gennych
 • Gweithdrefnau - Rhestr o lawdriniaethau a phigiadau, er enghraifft, brechiadau adeg plentyndod, brechiadau teithio, brechiad ffliw, tynnu pendics ac ati
 • Ymchwiliadau – Rhestr o brofion a chanlyniadau, er enghraifft, profion gwaed, profion gwddf y groth, wrin, swabiau

Sylwer – Efallai nad yw’ch meddygfa wedi adolygu’r canlyniadau hyn. I gael gwybodaeth ynghylch beth yw ystyr eich canlyniadau, cysylltwch â’ch meddygfa yn y ffordd arferol.